Term 1 Training groups

MONDY

Coaches: Thompson

WEDNESDAY

Coaches: Callum and Thompson

THURSDAY

Coaches: Callum and Joe

FRIDAY

Coaches: Callum